Reglament de funcionament

CREACIÓ DE LA XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL

PRIMER

La creació d’aquesta xarxa s’emmarca dins de la voluntat de tenir un fòrum on els municipis valencians debaten la necessitat de fomentar l’economia social i el canvi de model productiu que la Comunitat Valenciana necessita. Una economia on el centre siga la satisfacció de les necessitats de les persones, respectuosa amb el medi ambient i socialment justa. Que pense més en la cooperació i el bé comú que amb la competició i el guany individual.

La Junta de Portaveus de l’FVMP va aprovar el 12 de desembre de 2022 la creació d’esta xarxa.

SEGON

1. Els Estatuts de la FVMP estableixen en el seu article 49è la possibilitat de crear en el si de la FVMP, Fòrums, Xarxes, Seccions o altres òrgans de naturalesa anàloga per acord del Consell. Aquests Fòrums, Xarxes, Seccions estaran formats per associats que s’ agrupin al voltant d’ un interès específic.

2. La XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL, (XMES) es concep com un òrgan consultiu i /Comissió de Treball integrat per municipis. Es tracta d’un òrgan d’estudi, reflexió i anàlisi. Els seus estudis, informes, dictàmens, plans estratègics, decisions tenen un caràcter eminentment assessor, no vinculant.

3. S’articula en el si de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies com a instrument d’impuls al desenvolupament de l’economia social, per a això podrà participar i col·laborar amb altres administracions públiques, organitzacions, associacions, empreses i col·lectius ciutadans.

Així mateix, podrà participar i col·laborar amb les actuacions i iniciatives dutes a terme tant per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, com per altres Federacions Territorials, en el cas d’impuls de l’economia social.

4. La XMES es crea en base als interessos (fins) comuns dels seus municipis, entenent per aquests:

  • La participació serà la de les i els alcaldes, ja que són els primers responsables a impulsar polítiques per als seus municipis.
  • Existeix la necessitat de coordinar i supervisar el funcionament de la xarxa, aquesta responsabilitat ha de ser assumida per la FVMP com a representant dels municipis.

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

TÍTOL I. NATURA I FUNCIONS

Artícle 1.- Definició

La XMES és un òrgan consultiu per a l’ estudi, reflexió i promoció de la participació de municipis per al foment de l’economia social. Es constitueix com un fòrum de debat i discussió impulsat per la FVMP.

Artícle 2.- Natura i régim jurídic

La XMES es constitueix de conformitat amb el que estableix l’ article 49 dels Estatuts de la FVMP sense personalitat jurídica, composició plural i adscrit a la FVMP.
La seua composició, organització i funcionament, es regirà el present Reglament i en el que no regule, pel Reglament de funcionament interior de la FVMP.

Article 3.- Àmbit subjectiu

La XMES estarà integrada per aquells municipis que a petició de l’ alcalde/essa faça palesa la seua voluntat de formar part de la xarxa.
La XMES podrà participar, representat en tot cas pels òrgans de govern de la FVMP en projectes concrets, (col·laboració altres comunitats autònomes, Federacions territorials.)

Article 4.- Fins:

Constitueixen els fins de la xarxa:
– Portar a terme la promoció i extensió de l’economia social i solidària que, en les seues formes més diverses, és una manera de viure que abasta la integritat de les persones i la solidaritat entre els pobles i cultures proveint de manera sostenibles les bases materials per al desenvolupament personal, social i ambiental de l’ésser humà. Per economia social i solidària entenem una nova manera de produir, de consumir i de distribuir; i es proposa com una opció viable i sostenible per a la satisfacció de les necessitats individuals i globals; tot això com a criteri per sobre del lucre.
– Promoure el següent tipus d’activitats:

  • Promoció, difusió i extensió de la producció de béns i serveis en forma cooperativa amb tots els seus valors.
  • Promoció, difusió i extensió del comerç just.
  • Promoció, difusió i extensió del consum responsable i solidari.
  • Promoció, difusió i extensió de les finances ètiques en totes les seues formes.
  • Promoció, difusió i extensió de les monedes socials.
  • Qualsevol altra pràctica econòmica regida pels valors de cooperació, democràcia, igualtat, sostenibilitat i solidaritat.

TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I COMPOSICIÓ.

Article 5.- Órgans de la XMES

La XMES està integrat pels Municipis que tinguen la intenció de promocionar l’economia social de conformitat amb l’ article 3 del present reglament, els quals fixaran les directrius d’ actuació.

La XMES s’ estructura internament:
a) Presidència.
b) Dues Vicepresidències.
c) Sis vocals.

La XMES podrà ser assistit per una persona al servei de la FVMP designada, a tal efecte pel titular de la Secretaria General. Aquesta persona exercirà les corresponents funcions de Secretaria, a efectes de convocatòria de sessions, custòdia, distribució i arxiu de documentació, i aixecament d’ actes, si s’ escau.

Article 6.- Funcions de la Presidència.

La Presidència exerceix les següents funcions:
• Tenir la representació de la XMES.
• Convocar les reunions ordinàries i extraordinàries i fixar l’ ordre del dia.
• Presidir les reunions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’l per causes justificades.
• Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.
• Assegurar el compliment de les normes.
• Experimentar les actes.
• Convocar les Entitats Locals que integren la XMES, com a fòrum de participació, en els assumptes que així s’acorde.
• Les altres que corresponguen de conformitat amb aquest reglament.

Article 7.- Tipus de Sessions i periodicitat

1. Les sessions podran ser ordinàries i extraordinàries.
2. Les sessions ordinàries se celebraran, almenys, una cada semestre.

Article 8.- Dels Grups de Treball.

Podran constituir-se Grups de Treball o Comissions Tècniques per a l’ estudi i anàlisi de determinats assumptes que La XMES considere necessaris per a la presa de decisions. Els treballs elaborats per aquests grups de treball seran elevats a la Junta de portaveus de la FVMP per a la seva ratificació i adopció del corresponent acord.

Article 9.- Convocatòria.

Es reunirà, prèvia convocatòria de la Secretaria General, a proposta de la presidència de la XMES, i serà notificada a tots els membres integrants de la mateixa.
La convocatòria inclourà lloc, data i hora de celebració de la reunió i es realitzarà, amb almenys set dies abans de la seua celebració.
La convocatòria ordinària haurà de contenir els assumptes que componguen l’ ordre del dia previst, adjuntant si fos possible la informació o documentació que pogués ser objecte d’ estudi, o estant a disposició des del mateix dia de la convocatòria.
La convocatòria extraordinària, haurà de ser tramesa amb una antelació mínima de tres dies, amb les mateixes previsions anteriors.

Article 10.- Constitució.

La XMES quedarà vàlidament constituïda, quan hi assistisquen almenys tres dels seus membres, quinze minuts després de l’ hora fixada en la convocatòria cursada prèviament a l’ efecte.

Si passats trenta minuts de l’ hora prevista en la convocatòria, es presumís que no s’ assolirà un nombre d’ assistents indicats, per si mateix o delegats, la Presidència deixarà sense efecte la reunió, posposant l’ estudi dels assumptes inclosos en l’ Ordre del Dia, bé per a la següent sessió ordinària, bé per a una sessió extraordinària, si s’ estima oportú convocar-la.

Article 11.- Debats.

Correspon a la Presidència, assegurar la bona marxa de les sessions, dirigir els debats i mantenir-ne l’ ordre.
Si es promou debat, les intervencions seran ordenades per la Presidència. Qualsevol membre podrà demanar, durant la discussió, la lectura de les normes o documents que creguin conduents a la il·lustració de la matèria de què es tracte.

Article 12.- Acords.

En les sessions ordinàries només poden ser adoptats acords sobre assumptes inclosos en el respectiu Ordre del Dia, llevat que fossen declarats d’ urgència en la pròpia sessió per l’òrgan col·legiat.
En les sessions extraordinàries no es poden declarar d’ urgència assumptes no inclosos en l’ordre del dia.
Per a la validesa dels acords es requerirà el consens dels/les representants, i si això no fos possible, com a mínim, dos terços dels/les presents.
Els acords i resolucions constaran en l’ acta amb expressió dels resultats de les votacions i dels vots particulars, si n’ hi hagués.
Els acords assolits seran elevats als òrgans de govern de la FVMP, per a l’adopció de les mesures encaminades a donar compliment als mateixos i es possibilitarà, si així fora necessari, la seua exposició i defensa del President/a, justificant el seu contingut davant la Junta de Portaveus, la Comissió Executiva o el Consell de la FVMP.
En tot cas els acords s’ adopten per vot ponderat, de conformitat a la representació que tinguin els diferents Grups en la FVMP.

Article 13 – Convocatòria i ordre del dia

Les convocatòries i comunicacions podran realitzar-se a través de correu electrònic, per a la qual cosa cada membre de la XMES haurà d’ aportar una adreça de correu electrònic a la qual s’ enviaran els referits documents. Conjuntament amb la convocatòria, en la qual es fixarà data i lloc de celebració, es remetrà l’Ordre del Dia de la sessió, així com la documentació necessària per al desenvolupament de la sessió.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Primera.

El present Reglament pot ser objecte de modificació en qualsevol dels seus aspectes, amb el vot favorable de les tres quartes parts dels membres que integren la XMES.

Segona.

Una vegada constituït la XMES, la sol·licitud d’integració en el mateix per part de qualsevol entitat haurà de ser aprovat pel mateix, prèvia sol·licitud escrita de l’entitat local interessada.

Tercera.

La XMES, com a comissió adscrita a la FVMP, estarà sotmesa als acords dels òrgans de govern de la mateixa.

DISPOSICIÓ FINAL.

El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua aprovació i s’inclourà al web de l’FVMP a l’espai adreçat a la XMES.

Vols formar part?

Descarrega el model d’adhesió a la Xarxa Valenciana de Municipis per l’Economia Social.